Quick Answer: Can You Wash A Sheep?

Can you bath a sheep?

.

Do sheep need to be washed?

Can you brush a sheep?

Can you wash a sheepskin in the washing machine?