Quick Answer: How Do You Dry A Sheepskin Rug After Washing?

How do you dry a sheepskin rug?

.

Can I put a sheepskin rug in the dryer?

Can I tumble dry a sheepskin rug?

Can I put a sheepskin rug in the washing machine?